കൂട്ടിലങ്ങാടിയിലേക്ക് താങ്കളെ ഹൃദയപൂര്‍വ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു............

Wednesday, March 9, 2011

ചരിത്രത്തിലേക്കൊരു പാലം (video)

1 comment:

ബെഞ്ചാലി said...

പണ്ട് ഇംഗ്ളീഷുകാരുണ്ടാക്കിയ പാലം..!! കേരളത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട്. പുതിയ കള്ള പാലങ്ങൾ പോലിഞ്ഞ് നശിക്കുമ്പോഴും ഈ പഴയത് ഇന്നും ശക്തമായി രാജകീയമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു!!